Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, High Yield

Storebrand High Yield Företagsobligation investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, i Norden med tyngdpunkt på Sverige, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med sto

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar
Låg CO2-riskLeafIcon

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Not Benchmarked

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-01-31)

3 695,76 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-11

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013877263

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-02-22)

115,17 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-01-31

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

SESweden (Kingdom Of) 0%
Cash SEK
Uoppgjorte poster
Cash Offset
USMillicom International Cellular SA 7.08%
SESkanska Financial Services AB 5.39%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y -CASTSS PERP 12/26 NDA Pay
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y -CASTSS PERP 12/26 NDA Receive
SECastellum AB 3.13%
SEBonava AB (publ) 7.53%

Totalt: 162 innehav

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

-

Kreditduration

-

Yield to maturity

-

Snittrating

-

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsnivå

Hållbarhetsbedömning är 7 av 10 staplar

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Tobak
Tobak
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet
Kommersiell spelverksamhet
Fossila bränslen
Fossila bränslen
Vapen
Vapen
Kontroversiella vapen
Pornografi
Pornografi

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden där han förvaltat flera olika typer av kreditmandat. Tidigare Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år. Dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I januari steg fonden med 1,58 procent.

Makrokommentar

Marknadsräntorna rekylerade upp under månaden efter kraftiga räntefall under slutet av fjolåret. Långa räntor steg kraftigt och räntekurvorna brantade. Börser föll och räntekänsliga tillgångar som fastigheter och tillväxtaktier utvecklades sämre under månaden samtidigt som krediter höll emot. Europeiska high-yield spreadar var något isär samtidigt som nordiska krediter utvecklades fortsatt starkt. Den löpande förräntningen i fonden är på en hög nivå och avkastningsmöjligheterna i kreditmarknaden är fortsatt goda. Svårigheterna inom fastighetsbranschen ser ut att ha minskat i och med lägre långräntor och att obligationsmarknaden öppnat upp igen för de flesta namn i sektorn. Därtill utgör fastighetsobligationer en mindre del av den svenska kreditmarknaden då stora kreditvolymer tagits upp av bankmarknaden. Även om kreditspreadar kommit ihop sista 3–4 månaderna speglar primärmarknaden fortfarande den konjunkturella osäkerheten och övriga lånevillkor håller en högre nivå jämfört med tidigare år. Sammantaget ser förutsättningarna alltså goda ut för fondens utveckling de närmaste tolv månaderna. Sent i månaden blev inkassoföretaget Intrum nedgraderat av Moodys till B3 (B2) och därefter av S&P till BB- (BB). Bolagets aktier och obligationer har sålt av kraftigt under början på februari. I samband med detta har fonden bytt obligationer utgivna i SEK till obligationer utgivna i EURO som gått ner i pris mer än SEK.

Framtidsutsikter

Aktiviteten var hög i både primär- och sekundärmarknaden under månaden. I primärmarknaden investerade fonden i efterställda obligationer utgivna av Länsförsäkringar och Klarna samt i seniora men icke säkerställda obligationer utgivna av fastighetsbolaget Cibus. I andrahandsmarknaden sålde fonden seniora obligationer utgivna av fastighetsbolaget Corem och i dess ägarbolag M2. Vidare förlängde sig fonden i obligationer utgivna av fastighetsbolaget Fastpartner och ökade positionen i obligationer utgivna av fastighetsbolaget Heimstaden Bostad. Fonden var som nämnt ovan aktiv i obligationer utgivna av Intrum samt sålde samtliga obligationer i investeringsbolaget Novedo.