Historisk avkastning är ingen garanti för framtida utveckling. De pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fond med riskklass 5–7 kan på grund av sin sammansättning och fondbolagets förvaltningsmetoder minska och öka kraftigt i värde. Faktablad och Informationsbroschyr hittar du under respektive fond.

Storebrand High Yield Företagsobligation A SEK

Räntefond, Global, Aktiv, High Yield

Storebrand High Yield Företagsobligation investerar i företagsobligationer med låg kreditvärdighet, High Yield, i Norden med tyngdpunkt på Sverige, men kan även placera i emittenter utanför Norden och i viss mån i företagsobligationer med högre kreditvärdighet (Investment Grade). Fokus kommer att ligga på BB rating eller motsvarande och de som saknar officiell rating, snarare än B, vilket ger en relativt konservativ kreditrisk. Fonden följer vår standard för hållbara investeringar som bland annat innebär att vi avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt och folkrätt, korruption och ekonomisk brottslighet, allvarlig klimat– och miljöskada och kontroversiella vapen (landminor, kluster och kärnvapen). Vi exkluderar även bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av tobak, vapen, alkohol, spel, pornografi, cannabis, fossila bränslen samt bolag med sto

Total kostnad

Procentandel:

Varav förvaltningsavgift

Procentandel:

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Morningstar betyg

Morningstar Rating är 4 av 5 stjärnor

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Fondfakta

Fondkategori

N/A

Jämförelseindex

Not Benchmarked 100%

Registreringsland

Sweden

Fondförmögenhet (2024-06-30)

4 355,16 MSEK

Fondens startdatum

2020-06-11

Handelsvaluta

SEK

Andelsklassvaluta

SEK

ISIN

SE0013877263

PPM

Ja

UCITS

Ja

Fondkurs (2024-07-18)

120,09 SEK

Fondbolag

Storebrand Fonder AB

Förvaltare

Gustaf Linnell

Per 2024-06-30

Tillgångsfödelning

Räntebärande instrument

Aktier

100% av fondens innehåll är analyserat

10 största innehaven

Cash Offset
FX forward_EUR/SEK_NDA-HEL_20240902 Sold
SESweden (Kingdom Of) 0%
SESweden (Kingdom Of) 0%
Cash SEK
SEPandox AB (publ) 0%
SESkanska Financial Services AB 5.01%
Basis Swap SEK 3M/EUR 1Y -CASTSS PERP 12/26 NDA Pay
SECastellum AB 3.13%
DKJyske Bank AS 7%

Totalt: 176 innehav

Bransch

Kommunikationstjänster

100% av fondens innehåll är analyserat

Stil

Små värdebolag

0,11% av fondens innehåll är analyserat

Total kostnad

Procentandel:

Förvaltningsavgift

Avgifter

Transaktionskostnader

Övriga avgifter

-

Risk

Låg

Hög

Riskvärde: 2

Sharpe 3 år

Standardavvikelse 3 år

Tracking error 3 år

-

Informationskvot 3 år

-

Nyckeltal

Ränteduration

Kreditduration

Yield to maturity

Snittrating

BB

Hållbarhet

Hållbarhetsrisk
-
Procentuell hållbarhetsranking inom global kategori
CO2-riskvärde
CO2-riskvärde
UN PRI
Ja
SFDR
8
Hållbarhetsprofilen
Hållbarhetsrelaterade uppgifter (website disclosures)

Hållbarhetsbetyg Morningstar

-

Exkluderade branscher

Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Fossila bränslen (kol, olja, gas)
Bolag med stora fossilreserver
Bolag med stora fossilreserver
Oljesand
Oljesand
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Kontroversiella vapen (noll-tolerans)
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Vapen (både icke-konventionella och konventionella)​
Tobak
Tobak
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Cannabis (för icke-medicinskt bruk)​
Alkohol
Alkohol
Kommersiell spelverksamhet​
Kommersiell spelverksamhet​
Pornografi
Pornografi
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Avskogning (inklusive ohållbar palmeoljeproduktion)
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Olje- och gasverksamhet i Arktis
Gruvdrift på havsbotten
Gruvdrift på havsbotten
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Havs-/sjödeponi av gruvavfall
Statligt kontrollerade bolag
Statligt kontrollerade bolag

FNs Globala mål

Fonden jobbar med följande av FNs Globala mål:

Fonden beaktar inga mål
Manager

Gustaf Linnell
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2011. Tidigare hedgefonden Rhenman Partners Asset Management (2009-2011), Teknisk fysik vid Kungliga Tekniska Högskolan, Kandidatexamen i ekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm.

Manager

Stefan Wigstrand
Senior portföljförvaltare

Anställd sedan 2023. Tidigare över 25 års erfarenhet av den nordiska kreditmarknaden där han förvaltat flera olika typer av kreditmandat. Tidigare Case Asset Management, portföljförvaltare 6 år. Dessförinnan förvaltning på Skandia och Nexum samt med kreditanalys på Öhman.

Förvaltarkommentar

Fondens utveckling

I maj steg fonden med 1,22 procent och hittills i år har fonden stigit med 4,63 procent. Avkastningen påverkades negativt av att Intrums obligationer handlades ner efter att bolaget meddelat att de anlitat rådgivare för att se om kapitalstrukturen.

Makrokommentar

Europeiska kreditspreadar gick ihop under månaden och den nordiska marknaden utvecklades fortsatt stark i takt med att allt fler fastighetsbolag numera har marknadsåtkomst samt att fondflödena utvecklats positivt. Primärmarknaden tog fart ordentligt efter en lugnare april. Riksbanken sänkte styrräntan under månaden och i dagsläget räknar marknaden med ytterligare två räntesänkningar under hösten. Kupongavkastningen i den nordiska kreditmarknaden är oftast knuten till Stibor varför den löpande avkastningen påverkas negativt av lägre förväntade styrräntor framöver. Trots den starka inledningen på året anser vi att den löpande förräntningen är fortsatt tillräckligt hög för att motivera en högre kreditrisk som high-yield investeringar innebär. Hittills visar inte konkursstatistiken på några alarmerande trender i Sverige, där det främst är mindre företag som har problem. Att räntekänsligheten är förhöjd i Sverige med lägre vinstnivåer som följd är också välkänt. Sammantaget ser förutsättningarna fortsatt goda ut för fondens utveckling de närmaste tolv månaderna även om utvecklingen härifrån lär bli något lugnare.

Framtidsutsikter

Det rådde hög aktivitet i primärmarknaden under månaden och fonden gjorde flertalet investeringar. Bland nischbankerna investerade fonden i juniora obligationer utgivna av Bluestep, Landshypotek, Norion och Noba. I fastighetsbranschen deltog fonden i nyemission av nya hybridobligationer i Stendörren samt seniora obligationer utgivna av Catena och Cibus. Därutöver investerade fonden i gröna hybridobligationer utgivna av det danska energibolaget Topsoe samt seniora obligationer utgivna av verkstadbolaget Hexagon och konsultbolaget Afry. I den norska primärmarknaden köpte fonden seniora obligationer utgivna av förpackningsbolaget Elopak samt i mjukvarubolaget Hawk Infinity Software. I andrahandsmarknaden var fonden framförallt aktiv på säljsidan och sålde ett flertal obligationer som vi uppfattar som dyra; seniora obligationer utgivna av ICA, i förvärvskongomeratet Lifco samt i skogsbolaget Stora Enso. Fonden sålde även obligationer i inkassobolaget Intrum efter att de obligationerna återhämtat sig efter en stökig vår. Till slut sålde fonden samtliga efterställa obligationer i fastighetsbolaget SBB.